Hospodin tě chrání

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. (Ž 121,8) Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. (2Te 3,3) V přítomnosti Hospodinově bychom měli pobývat co nejvíce, být naplno věrni smlouvě. Rozpoznávejme, k čemu jsme povoláni, vděčně a trpělivě se koncentrujme na svou zázračně se ozřejmující duchovní cestu. Satan žárlí a závidí nám, démoni také ostražitě…

Nezamýšlejte nic zlého

Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. (Za 8,17)Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,32) Místo souhlasného přikyvování naslouchejme Božímu Duchu s otázkou, jak na tom jsme ve vztahu ke…